آزمایشگاهواحد آزمایشگاه روغن کنجد سپهرسان زیر نظر معاونت غذا و دارو، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد؛ و در این آزمایشگاه، آزمایشات مورد نیاز به صورت ادواری و بر اساس استاندارد روغن کنجد پرس سرد انجام می شود. لیست آزمایشات به شرح ذیل است:

لیست آزمایشات

  • عدد اسیدی:

اندیس اسیدی، مقدار میلی گرم هیدروکسید پتاس لازم جهت خنثی کردن اسیدهای آزاد موجود در یک گرم نمونه می باشد. در نمونه هایی که اسیدهای موجود در آن فقط اسیدهای چرب است می توان درصد اسیدها را با در نظر گرفتن فاکتورهای مناسب بر حسب یکی از اسیدهای چرب آزاد محاسبه نمود.این روش در مورد روغنئ ها و چربی های خام یا تصفیه شده حیوانی و نباتی و چربی های حیوانات دریایی و فراورده آن ها قابل اجرا است.

  • عدد پراکسید:

اندیس پراکسید معیاری است جهت سنجش میزان اکسیداسیون روغن ها و چربی ها. در این روش مقدار تمام موادی که می توانند یدید پتاسیم را در شرایط آزمون اکسید کنند بر حسب میلی اکی والان پراکسید، در کیلوگرم نمونه چربی بیان می شود که این مواد معمولا پراکسید یا محصولات مشابه حاصل از اکسیداسیون روغن یا چربی می باشد.

  • عدد یدی:

اندیس یدی عبارت است از گرم ید جذب شده توسط 100 گرم از نمونه روغن و یا چربی. این اندیس نشان دهنده تعداد پیوندهای دوگانه موجود در نمونه آزمایش است. (اندیس یدی درجه غیر اشباعیت روغن ها و چربی ها است.) در روغن هایی که حالت نرم و مایع دارند، اندیس یدی آن ها بالاست. چنین روغن هایی مستعد فساد اکسیداسیونی هستند. به همین دلیل برای غلبه بر این مشکل در صنعت، روغن را هیدروژنه می کنند. جهت اندازه گیری اندیس یدی از هالوژن ها استفاده می شود. اندیس یدی با ضریب شکست رابطه مستقیم و با نقطه ذوب رابطه عکس دارد. این شاخص با اکسیداسیون نسبت مستقیم دارد به گونه ای که هر چه غیر اشباعیت بالا باشد میزان حساسیت به اکسیداسیون بالاتر خواهد بود. (البته آنتی اکسیدان های موجود در روغن کنجد نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون دارند.)

  • عدد صابونی:

عدد صابونی مقدار میلی گرم پتاسی است که برای صابونی کردن یک گرم چربی لازم است. این شاخص اطلاعات مفیدی از چگونگی اسیدهای چربی که با گلیسرول ترکیب شده اند به ما می دهد.

  • اندازه گیری رطوبت:

روغن فاقد رطوبت است و در ماده ای مثل روغن رطوبت نباید از حد معینی تجاوز کند تا امکان رشد میکروارگانیسم ها فراهم نباشد.

  • اندازه گیری ضریب شکست :

ضریب شکست نشانه ی  وجود اسیدهای چرب غیر اشباع است. هر چه ضریب شکست بیشتر باشد غیر اشباعیت بیشتر است. ضمنما این شاخص، شناسه ی روغن است. یعنی هر روغن ضریب شکست مخصوص به خودش را دارد و اگر ضریب شکست در محدوده ی استاندارد آن روغن نباشد نشانه ی وجود تقلب و ناخالصی در روغن است.

  • اندازه گیری پروتئین کنجاله با روش کلدال:

تفاله ی روغن گیری یا کنجاله به عنوان خوراک دام مصرف میشود، با این آزمایش مقدار پروتئین کنجاله مشخص می گردد.

  • اندازه گیری چربی باقیمانده در کنجاله با روش سوکسله:

در این روش با استفاده از حلال، روغن کنجاله استخراج می شود و میزان روغن باقی مانده در کنجاله و بازده روغن کیری مشخص می شود.

قالب وردپرس